Con đường tơ lụa
Trang chủ Tin nóng

Tin nóng

Hướng dẫn làm nhiệm vụ 3 tầng tại Lăng mộ Pharaoh

Cập nhật vào lúc: 13-12-2010 - Lượt xem: 57.531
Lăng mộ Pharaoh gồm 3 tầng khác nhau (Độ khó sẽ tăng dần theo mức độ của các tầng). Tuy nhiên, để vào được tầng 2 và tầng 3 của lăng mộ pharaoh, các lữ khách cần phải trải qua một loạt chuỗi các nhiệm vụ khác nhau liên quan tới Senmute – thống đốc thành phố Alexandria.

1.    Nhiệm vụ để vào tầng 2 của lăng mộ pharaoh:

Để vào được tầng 2 của lăng mộ pharaoh các lữ khách phải hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ bao gồm 20 nhiệm vụ lớn nhỏ khác nhau liên quan tới các NPC: Senmute (X:- 16761| Y: - 153), bác sỹ Renenutet (X: - 16725| Y: - 386), Maneto - nhân viên tài chính (X: - 16446 |Y: - 77) tại thành phố Alexandria.

Khi hoàn thiện nhiệm vụ “Heart of the Matter 5” cũng là lúc mà các lữ khách có thể đặt những bước chân đầu tiên vào tầng 2 của lăng mộ Pharaoh.

Chi tiết các nhiệm vụ có liên quan để mở cửa tầng 2 lăng mộ pharaoh:

Tên nhiệm vụ 1: Questionable Sacrifice

NPC nhận: Senmute
Cấp độ cần thiết: 100
Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt quái vật Wareneck và thu thập 50 vật phẩm đem về cho Senmute.
Phần thưởng: 18676935 EXP/ Skill Points 2100 / Gold 4681

Nhiệm vụ 2: The Ceremonial Tool

NPC nhận: Bác sỹ Renenutet
Cấp độ cần thiết: 100
Nhiệm vụ liên quan: Questionable Sacrifice
Yêu cầu nhiệm vụ: Giết Sand raider và thu thập đủ 50 vật phẩm Strange Decors
Phần thưởng: EXP 18676935 / Skill Points 2100 / Gold 4681

Nhiệm vụ 3: His Protesting Son
NPC nhận: Maneto - nhân viên tài chính
Cấp độ cần thiết: 100
Nhiệm vụ liên quan: The Ceremonial Tool
Yêu cầu nhiệm vụ: Chuyển thư tới Senmute
Phần thưởng: EXP 9338467 / Skill Points 1100 / Gold 2340

Nhiệm vụ 4: Stopping the Ceremony

NPC nhận: Maneto - nhân viên tài chính
Cấp độ cần thiết: 100
Nhiệm vụ liên quan: His Protesting Son
Yêu cầu nhiệm vụ: săn 50 Wareneck và 50 Sand raider
Phần thưởng: EXP 18676935 / Skill Points 2100 / Gold 4681

Nhiệm vụ 5: The Missing High Priest (1)

NPC nhận: Senmute
Cấp độ cần thiết: 101
Nhiệm vụ liên quan: Stopping the Ceremony
Yêu cầu nhiệm vụ: nói chuyện với bác sỹ Renenutet
Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / Gold 2362

Nhiệm vụ 6: The Missing High Priest (2)

NPC nhận: Renenutet
Cấp độ cần thiết: 101
Nhiệm vụ liên quan: The Missing High Priest (1)
Yêu cầu nhiệm vụ: nói chuyện với Maneto
Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / Gold 2362

Nhiệm vụ 7: Berenice's Traces

NPC nhận: Renenutet
Cấp độ cần thiết: 101
Nhiệm vụ liên quan: The Missing High Priest (2)
Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Tathen và sưu tầm 1 torn garment
Phần thưởng: EXP 19237244 / Skill Points 2200 / Gold 4725

Nhiệm vụ 8: The Heartbreaking News (1)

NPC nhận: Maneto
Cấp độ cần thiết: 101
Nhiệm vụ liên quan: Berenice's Traces
Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với bác sỹ Renenutet
Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / Gold 2362

Nhiệm vụ 9: The Heartbreaking News (2)

NPC nhận: Renenutet
Cấp độ cần thiết: 101
Nhiệm vụ liên quan: The Heartbreaking News (1)
Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Maneto
Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / GOLD 2362

Nhiệm vụ 10: An Ominous Sense

NPC nhận: Maneto
Cấp độ cần thiết: 101
Nhiệm vụ liên quan: The Heartbreaking News (2)
Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Senmute
Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / Gold 2362

Nhiệm vụ 11: Investigating the Strange Rumor

NPC nhận: Senmute
Cấp độ cần thiết: 101
Nhiệm vụ liên quan: An Ominous Sense
Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với bác sỹ Renenutet
Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / GOLD 2362

Nhiệm vụ 12: The Truth of the Strange Rumor (1)

NPC nhận: Renenutet
Cấp độ cần thiết: 102
Nhiệm vụ liên quan: Investigating the Strange Rumor
Yêu cầu nhiệm vụ: Sưu tầm 50 vật phẩm của Dark Khepri hoặc Desert Bug
Phần thưởng: EXP 19814361 / Skill Points 2300 / Gold 4768

Nhiệm vụ 13: The Truth of the Strange Rumor (2)

NPC nhận: Renenutet
Cấp độ cần thiết: 104
Nhiệm vụ liên quan: The Truth of the Strange Rumor (1)
Yêu cầu nhiệm vụ: Sưu tầm 50 vật phẩm của Dark Sadman, Blood Sadman hoặc Blood Hyena
Phần thưởng: EXP 63063169 / Skill Points 3500 / Gold 7284

Nhiệm vụ 14: The Truth of the Strange Rumor (3)

NPC nhận: Renenutet
Cấp độ cần thiết: 105
Nhiệm vụ liên quan: The Truth of the Strange Rumor (2)
Yêu cầu nhiệm vụ: Sưu tầm 50 vật phẩm của Ure’uth, Mehen, Aker
Phần thưởng: EXP 64955062 / Skill Points 3600 / Gold 7350

Nhiệm vụ 15: Proving My Abilities

NPC nhận: Senmute
Cấp độ cần thiết: 105
Nhiệm vụ liên quan:
Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Apis (Cổng vào lăng mộ Pharaoh)
Phần thưởng: EXP 64955062 / Skill Points 3600 / Gold 14700

Nhiệm vụ 16: The Overdriving Heart (1)

NPC nhận: Senmute
Cấp độ cần thiết: 105
Nhiệm vụ liên quan:
Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Sphinx (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim
Phần thưởng: EXP 64955062 / Skill Points 3600 / Gold 14700

Nhiệm vụ 17: The Overdriving Heart (2)

NPC nhận: Senmute
Cấp độ cần thiết: 106
Nhiệm vụ liên quan: The Overdriving Heart (1)
Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Sekhmet (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim
Phần thưởng: EXP 66903714 / Skill Points 3700 / Gold 14831

Nhiệm vụ 18: The Overdriving Heart (3)


NPC nhận: Senmute
Cấp độ cần thiết: 107
Nhiệm vụ liên quan: The Overdriving Heart (2)
Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Nephthys (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim
Phần thưởng: EXP 68910826 / Skill Points 3800 / Gold 14962

Nhiệm vụ 19: The Overdriving Heart (4)

NPC nhận: Senmute
Cấp độ cần thiết: 108
Nhiệm vụ liên quan: The Overdriving Heart (3)
Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Horus (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim
Phần thưởng: EXP 70978148 / Skill Points 3900 / Gold 15093

Nhiệm vụ 20: The Overdriving Heart (5)

NPC nhận: Senmute
Cấp độ cần thiết: 109
Nhiệm vụ liên quan: The Overdriving Heart (4)
Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Osiris (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim
Phần thưởng: EXP 73107492 / Skill Points 4000 / Gold 15225

2.    Nhiệm vụ vào tầng 3 của lăng mộ Pharaoh:

Để vào được tầng 3 của lăng mộ Pharaoh, các lữ khách bắt buộc phải hoàn thành chuỗi nhiệm vụ để vào tầng 2 và phải hoàn thiện nhiệm vụ danh hiệu Phấn Vũ Tướng Quân (Châu Á)/ Tử Tước (Châu Âu).

Tương tự như nhiệm vụ vào tầng 2, nhiệm vụ này được thực hiện thành chuỗi và phải đảm bảohoàn thành nhiệm vụ danh hiệu Chiêu Vũ Tướng Quân.

Chi tiết về làm nhiệm vụ danh hiệu cấp 105 như sau:

Nhiệm vụ 1: Higher Zenith (Intermediate)

NPC nhận: Tôn Huyền đại tướng quân
Cấp độ cần thiết: 105
Nhiệm vụ liên quan: Đã hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu Chiêu vũ tướng quân và hoàn thành nhiệm vụ The Overdriving Heart (5)
Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Senmute – Thống đốc thành phố Alexandria
Phần thưởng:

Nhiệm vụ 2: The Acient Power Of Egypt

NPC nhận: Senmute
Cấp độ cần thiết: 105
Nhiệm vụ liên quan: Higher Zenith (Intermediate)
Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với bác sỹ Renenutet
Phần thưởng:

Nhiệm vụ 3: Intermediate Insect Ostracon

NPC nhận: Renenutet
Cấp độ cần thiết: 105
Nhiệm vụ liên quan: The Acient Power Of Egypt
Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Demon Bug sưu tầm 100 Insect Ostracons (Intermediate)
Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

Nhiệm vụ 4: Intermediate Warrior Ostracon (Intermediate)

NPC nhận: Renenutet
Cấp độ cần thiết: 105
Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Insect Ostracon
Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Keisas hoặc Mhont sưu tầm 100 Insect Ostracons (Intermediate)
Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

Nhiệm vụ 5: Intermediate Fairy Ostracon (Intermediate)

NPC nhận: Renenutet
Cấp độ cần thiết: 105
Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Warrior Ostracon (Intermediate)
Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Heron sưu tầm 100 Fairy Ostracons (Intermediate)
Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

Nhiệm vụ 6: Intermediate Beholder Ostracon (Intermediate)

NPC nhận: Renenutet
Cấp độ cần thiết: 105
Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Fairy Ostracon (Intermediate)
Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Heron sưu tầm 100 Beholder Ostracons (Intermediate)
Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

Nhiệm vụ 7: Intermediate Beast Ostracon (Intermediate)

NPC nhận: Renenutet
Cấp độ cần thiết: 105
Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Beholder Ostracon (Intermediate)
Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Sand Hyena và Chief Hyena sưu tầm 100 Beast Ostracons (Intermediate)
Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

Nhiệm vụ 8: Intermediate Dead Ostracon (Intermediate)

NPC nhận: Renenutet
Cấp độ cần thiết: 105
Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Beast Ostracon (Intermediate)
Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Mummy Of Wrath và Mummy Of Arrogance sưu tầm 100 Dead Ostracons (Intermediate)
Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

Nhiệm vụ 9: Intermediate God Ostracon (Intermediate)

NPC nhận: Renenutet
Cấp độ cần thiết: 105
Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Dead Ostracon (Intermediate)
Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt 50 con trùm bất kì trong lăng mộ pharaoh tầng 2 (Sphinx, Sekhmet, Horus, Osiris, Nephthys) lấy 50 God Ostracon.
Phần thưởng: EXP 54129218/ SP 3100/ Gold 49437

Nhiệm vụ 10: Delivering Inscriptions Of Egypt (Intermediate)

NPC nhận: Renenutet
Cấp độ cần thiết: 105
Nhiệm vụ liên quan: Intermediate God Ostracon (Intermediate)
Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Tôn Huyền - Đại tướng quân/Rachel tướng quân
Phần thưởng: EXP 5412921/ SP 1100/ Gold 2450. Đạt danh hiệu Phấn Vũ Tướng Quân và mở cánh cửa vào tầng 3 lăng mộ Pharaoh.

Hi vọng rằng, với những hướng dẫn này sẽ giúp cho các lữ khách có thể dễ dàng thực hiện nhiệm vụ để vào cả 3 tầng lăng mộ Pharaoh.

VDC-Net2E
Các tin khác:
top

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Joymax Co., Ltd Net2E phân phối duy nhất tại Việt Nam
Giấy phép số 346/GP-BC, Cấp ngày 17 tháng 07 năm 2006
Trụ sở: Tầng 7 tòa nhà Detech Tower, Số 8C Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Chi nhánh: Tầng 5, Tòa nhà ATHENA, 146-148 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM.
Hỗ trợ: 1900 545419 http://support.onnet.vn Hướng dẫn cài đặt và gỡ bỏ